Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 13

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

W ramach projektu „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” pracownik do spraw ewaluacji projektu przeprowadził w II Cyklu projektu wśród uczestników szkolenia Cisco tzn. ewaluację mid – term, która ocenia poziom osiągniętych rezultatów i jakość realizacji projektu.

W badaniu ewaluacyjnym wzięło udział 36 uczestników uczestniczących w zajęciach realizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to uczniowie klas I, II i III Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie tworzących trzy grupy uczestników projektu, grupę V, VI i VII liczącą 36 mężczyzn.

Projekt zakłada nabycie praktycznych umiejętności z zakresu kompetencji informatycznych u uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk poprzez udział w specjalistycznych  kursach Akademii Cisco. Uczestnicy szkoleń Cisco subiektywnie ocenili swoją wiedzę w tym zakresie. Ich zdaniem udział w projekcje spowodował u nich zdecydowany wzrost wiedzy.

Uczniowie objęci badaniem ewaluacyjnym ocenili, w jakim stopniu realizowane zajęcia w ramach projektu spełniają ich oczekiwania 6% respondentów stwierdziło, że w stopniu średnim a 94% respondentów w stopniu wysokim.

Udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu miał dla beneficjenta największy wpływ na wzrost wartości na rynku pracy – 100% osób biorących udział w badaniu stwierdziła, że dzięki zajęciom mają większą szansę na sukces zawodowy w przyszłości. Znaczna część ankietowanych  - 86% dostrzega, że udział w zajęciach pozwala im lepiej przygotować się do egzaminu zawodowego. Respondenci ocenili zatem bardzo wysoko skuteczność zajęć. Nabywają umiejętności i wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania – 86%. Dowodzi to skutecznej realizacji głównego celu.

Uczniowie często za najważniejszy efekt zajęć realizowanych w ramach projektu uznawali także rezultaty miękkie, takie jak:

  • wzrost poziomu samooceny 21 uczniów (58%),
  •  zachęta do zdobywania nowych kwalifikacji i wzrost zaufania we własne możliwości  - 26 uczniów (72%),
  • wzrost motywacji do działania, kreatywności – 14 uczniów (39%),

Osiągnięte rezultaty są w pełni zgodne z założeniami projektu.

Dodatkowym komponentem projektu jest doradztwo edukacyjno – zawodowe przeprowadzane w celu ułatwienia wyboru przez uczniów właściwej ścieżki kariery, dostosowanej do rynku pracy, zdobycia wiedzy niezbędnej z punktu widzenia planów na przyszłość jaj również język angielski techniczny. Ponad  90% uczniów stwierdziła, że udział w tych właśnie zajęciach poszerzył zdecydowanie ich wiedzę.

Reasumując, uczestnicy projektu są zadowoleni z organizacji szkolenia Cisco. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż uczestnicy projektu - dotyczy tylko uczestników szkolenia Cisco – 36 chłopców – wysoko oceniają sam projekt i jego organizację. Jest to wyraz profesjonalnego przygotowania poszczególnych elementów tego projektu.

 

II Cykl projektu realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

www.opocznopowiat.pl

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska


PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data dodania: 2013-02-19