Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 15

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

W połowie realizacji II cyklu projektu przeprowadzono ewaluację mid – term. Miała ona na celu ocenę osiągniętych do tej pory efektów i rezultatów, która stanowi źródło bieżącej informacji o realizacji projektu oraz dostarcza wiedzy niezbędnej do prawidłowego oszacowania poziomu osiągniętych wskaźników.  

W badaniu ewaluacyjnym wzięło udział 52 uczniów/uczennic klas I, II, III, IV Technikum Informatycznego i Technikum Obsługi Turystycznej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie im. Stanisława Staszica oraz uczniowie/uczennice klas I i II Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Uczniowie/uczennice objęci badaniem ewaluacyjnym ocenili, iż zajęcia realizowane w ramach II cyklu projektu spełniają ich oczekiwania. Połowa respondentów (50%) stwierdziła, że w stopniu wysokim, a grupa połowa (50%) w stopniu średnim. Dobre opinie uczestników/uczestniczek badania ewaluacyjnego w obszarze zgodności celów zajęć z oczekiwaniami świadczą o trafności i użyteczności podjętych działań w ramach projektu. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta dostrzegają potrzebę dokształcania się i podejmowania pewnych działań, które służą pogłębianiu wiedzy i dają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia realizowane w ramach projektu są w pełni zgodne z ich oczekiwaniami.

Uczniowie/uczennice dokonali skuteczności i efektywności zajęć w zakresie kompetencji informatycznych. Ponad 90% uczniów/uczennic stwierdziła, iż udział w zajęciach poszerzył ich wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji informatycznych: 29% wskazało – zdecydowanie tak, 63% - tak. Wszyscy uczniowie/uczennice odczuwają u siebie pozytywne zmiany w tym zakresie, stwierdzili, iż udział w zajęciach poszerzył ich wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji informatycznych.

W ramach szkoleń Microsoft uczniowie/uczennice uczęszczają również na zajęcia z języka angielskiego – technicznego, którego umiejętność jest niezbędna do zrozumienia tematyki tego typu szkoleń. 75% uczniów/uczennic stwierdziła, iż udział w zajęciach poszerzył ich wiedzę i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim: 29% wskazało – zdecydowanie tak, 46% - tak.

Dodatkowym komponentem projektu jest doradztwo edukacyjno – zawodowe w celu ułatwienia uczniom/uczennicom wyboru właściwej ścieżki kariery, dostosowanej do rynku pracy, zdobycia wiedzy niezbędnej z punktu widzenia planów na przyszłość. Ocena przydatności i efektywności zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego w zakresie zdobywania przez uczniów/uczennice wiedzy niezbędnej do ustalenia własnej ścieżki kariery, dostosowanej do rynku pracy wypada zatem na poziomie zadowalającym.

Znaczna część uczniów/uczennic – 79% dostrzega, iż udział w zajęciach pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy i przyczynia się do rozwoju osobistych zainteresowań. Dzięki temu czują się lepiej przygotowani do egzaminu zawodowego – 67%. Dowodzi to o skutecznej realizacji głównego celu polegającego na podnoszeniu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji informatycznych.

Uczniowie/uczennice często za najważniejszy efekt zajęć realizowanych w ramach II cyklu projektu uznali także:

- wzrost poziomu samooceny – 50%,

- zachęta do zdobywania nowych kwalifikacji i wzrost zaufania we własne możliwości – 54%,

- wzrost motywacji do działania, kreatywności – 25%.

Uwzględniając wyniki z podziałem na płeć warto podkreślić iż, dla chłopców najważniejszym efektem jest wzrost wartości na rynku pracy, zwiększenie szansy na sukces zawodowy w przyszłości, natomiast dla dziewcząt lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Osiągnięte rezultaty są w pełni zgodne z założeniem projektu.

 

 

II Cykl projektu realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

www.opocznopowiat.pl

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska


PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data dodania: 2013-05-17