Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 8
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 8

 

loga

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Powiat Opoczyński

 w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

 „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

W ramach projektu „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowano aneks do raportu ewaluacyjnego nr 1 dotyczący uczestników szkolenia Cisco.

W badaniu wzięło udział 36 uczestników (36 mężczyzn) są to uczniowie klas I, II i III Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Tworzą oni trzy kolejne grupy uczestników projektu tj. grupę V, VI i VII. Grupy stanowią sami mężczyźni.

Ewaluacja miała charakter diagnostyczny. Przeprowadzona została w fazie wstępnej realizacji zajęć – szkolenie Cisco – prowadzonych w ramach projektu i miała na celu zdiagnozowanie oczekiwań uczestników zajęć oraz ocenę, na ile planowane działania są trafne z punktu widzenia ich potrzeb oraz spójne co do celów i sposobów ich realizacji.

Przedmiotem ewaluacji są przede wszystkim rezultaty miękkie, które są najważniejszym miernikiem efektywności projektu. Ich główną funkcją jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane.

Celem przeprowadzonych ankiet skierowanych do ww. grup było określenie przede wszystkim oczekiwań i potrzeb uczestników odnośnie zajęć realizowanych w ramach trwającego projektu.

Spośród motywów, które najczęściej były powodem wzięcia udziału w projekcie chłopcy wskazywali najczęściej na:

  • możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych,
  • możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu kompetencji informatycznych,
  • przydatność szkoleń z widzenia planów na przyszłość.

Warto podkreślić, iż chłopcy pragną poprzez udział w projekcie zdobyć wiedzę która pozwoli im na wybór ścieżki kariery zawodowej a zatem nie tylko osobiste zainteresowania determinują podejmowane działania młodzieży. Nieodpłatność szkoleń to w dużej mierze istotny czynnik decydujący o udziale w szkoleniu.

            Z pośród efektów, które uczniowie biorący udział w szkoleniu wskazywali najczęściej na chęć uzyskania kwalifikacji w wybranym obszarze szkolenia i zdobycia certyfikatu.

Bardzo ważnym celem dla uczestników zajęć jest również możliwość zwiększenia szans na sukces zawodowy w przyszłości. Zatem oczekiwania uczniów wobec efektywności zajęć są  w pełni zgodne z założeniami projektu.

            Należy podkreślić, iż uczestnikami zajęć – szkolenia Cisco są uczniowie osiągający najwyższe oceny z informatyki, co tłumaczy ich wysoki poziom samooceny.

Ponad połowa ankietowanych czyli 57 % określając swój stosunek do nauki, wskazała, iż jest ona przede wszystkim drogą do osiągnięcia celu. Dla dość znacznej grupy uczniów czyli      32 % ankietowanych, nauka jest obowiązkiem natomiast koniecznością – zaledwie dla 8 %.

            Obszary objęte badaniem to:

  • poziom świadomości znaczenia dokształcania się dla rozwoju osobistego                      i zawodowego; 34% w sposób bardzo dobry, 58% respondentów oceniło poziom w sposób dobry a 8% w stopniu dostatecznym;
  • 22 % ocenia poziom w sposób bardzo wysoki, 61 % ankietowanych wierzy w poziom zaufania we własne możliwości, a 17 %  w sposób średni;
  • zdecydowana większość respondentów bo aż 67 % jest zaangażowana w  naukę i jej poziom motywacji,   11 % w sposób bardzo wysoki, 19 % respondentów posiada zaangażowanie w sposób dostateczny, a 3 %            w sposób niedostateczny;
  • 42 % ankietowanych ocenia poziom zadowolenia z siebie i swoich osiągnięć, 22 % ocenia poziom w stopniu bardzo dobrym, 33 % w stopniu dostatecznym a 3%            w stopniu niedostatecznym;
  • 58 % w dużym stopniu posiada edukacyjne i osobiste aspiracje, 28 % ocenia je           w sposób bardzo wysoki a 14 % w sposób dostateczny.

            Cele projektu odpowiadają realnym potrzebom młodzieży:

  • 64 % respondentów w stopniu wysokim,
  • 36 % w stopniu średnim.

Ze względu na czas przeprowadzonego badania, trudno na tym etapie ocenić stopień realizacji zakładanych celów. Jednak biorąc od uwagę kryteria prowadzonej ewaluacji             o trafności i użyteczności podjętych działań w ramach projektu świadczą nie tylko bardzo dobre opinie uczestników/uczestniczek badania ewaluacyjnego w obszarze zgodności celów zajęć z oczekiwaniami, ale również duże przekonanie co do ich skuteczności w dalszej perspektywie rozwoju. Wszyscy ankietowani są przekonani o przydatności zajęć w dalszym swoim rozwoju: 50 % respondentów wskazało – raczej tak, 50 % - zdecydowanie tak. Uczniowie biorący udział w szkoleniu Cisco są świadomi wartości swych osiągnięć szkolnych i przekonani, iż udział w projekcie wpłynie na ich pełniejszy rozwój. Oczekiwania ankietowanych co do efektywności zajęć są w pełni spójne z głównymi celami projektu zakładającymi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu kompetencji informatycznych.

Reasumując, badanie ewaluacyjne prowadzone w ramach projektu „Rozwój kompetencji – drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego potwierdziło trafność założonych celów i planowanych rezultatów projektu. Sposób prowadzenia zajęć i ich zakres jest dostosowany do potrzeb młodzieży (trafność, użyteczność). Uczestnicy projektu wysoko oceniają zasadność realizacji tego typu projektów określając je jako potrzebne i mające wpływ na ich dalszy rozwój i ich dalszą karierę zawodową.

 

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

www.opocznopowiat.pl

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystentka koordynatorki Projektu:

Karolina Maćkowska

Data dodania: 2012-06-27