Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 10
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 10

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

Zakończenie I Cyklu projektu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego i kursów Akademii Microsoft MCSA 2003 w ramach w/w projektu.

 

Na zakończenie  realizacji  I Cyklu zajęć pozalekcyjnych  prowadzonych w roku szkolnym 2011/2012  w ramach projektu „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzono badanie ewaluacyjne na podstawie którego opracowano raport podsumowujący. Badaniem ewaluacyjnym zostało objętych  36 uczniów/uczennic (12 chłopców i 24 dziewczęta) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie oraz  13 uczniów/uczennic (11 chłopców i 2 dziewczęta) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, łącznie 49 uczniów /uczennic (23 chłopców i 26 dziewcząt). Przeprowadzona ewaluacja obejmowała przede wszystkim ocenę  wzrostu poziomu wiedzy w zakresie porozumiewania się w języku obcym oraz nabycie praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu kompetencji informatycznych u uczniów/uczennic kształcących się w zawodach technik informatyk i technik obsługi turystycznej.

Z analizy odpowiedzi respondentów wynika iż  96 % uczniów/ uczennic jest zadowolonych z udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu (51 % ankietowanych oceniło swój poziom ogólnego odczucia zadowolenia z uczestnictwa w projekcie na 5, czyli bardzo wysoko, 45 % na 4, czyli wysoko). Zaledwie 4 % ankietowanych określiło swój poziom zadowolenia jako średni.  

W ramach badania ewaluacyjnego uczniowie/uczennice określili najważniejsze ich zdaniem efekty i rezultaty osiągnięte dzięki uczestnictwu w zajęciach:

- 74 % ankietowanych uczestników zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego stwierdziła siebie wzrost poziomu wiedzy w zakresie porozumiewania się w języku angielskim,

- 77% uczniów/uczennic szkoleń Microsoft uznała, iż udział w zajęciach poszerzył ich wiedze i umiejętności w zakresie kompetencji informatycznych. 

Dane te potwierdzone są analizą wyników testów kompetencyjnych przeprowadzonych trzykrotnie w trakcie trwania zajęć. Analiza testów kompetencyjnych pozwoliła ocenić wartość wskaźnika odnośnie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim  oraz w zakresie kompetencji informatycznych:

- wskaźnik rezultatu odnośnie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim został osiągnięty i wyniósł średnio 158, 11 % (w projekcie założono wzrost o 54 %),

- wskaźnik rezultatu wzrostu wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji informatycznych u uczestników szkoleń Microsoft MCSA 2003 został osiągnięty i wyniósł średnio 82,96 % (w projekcie założono wzrost o 65 %).

W ramach realizacji projektu uczniowie/ uczennice  uczestniczyli w zajęciach z doradztwa edukacyjno - zawodowego. Ocena przydatności i efektywności tych zajęć, w zakresie zdobywania wiedzy niezbędnej do ustalenia własnej ścieżki kariery zawodowej, wypadła na poziomie bardzo dobrym. Ponad ¾ ankietowanych – 78 % stwierdziła, iż zajęcia tego typu są przydatne z punktu widzenia planów na przyszłość. Uczestnictwo w zajęciach umożliwiło uczniom zdobycie wiedzy pozwalającej na wybór odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej.

Udział w  zajęciach realizowanych w ramach I Cyklu projektu miał dla beneficjentów również  wpływ na wzrost wartości na rynku pracy – 59 % osób biorących udział  w badaniu stwierdziła,  że  dzięki zajęciom mają większą szansę na sukces zawodowy w przyszłości.  Taka sama  część ankietowanych  dostrzega, że  udział w zajęciach  pozwolił im przezwyciężyć trudności w nauce, dzięki czemu czują się lepiej przygotowani do egzaminu zawodowego.

Uczestnicy/uczestniczki projektu dostrzegają także  pozytywne zmiany powstałe w ich samoocenie - 64% ankietowanych uważa, że ich wiara we własne możliwości, a zatem samoocena wzrosła aż o 80% - 90%. 

Taka ocena skuteczności i efektywności zajęć świadczy niewątpliwie o tym, iż główne cele projektu zostały zrealizowane.

Uczniowie/ uczennice na zakończenie realizacji I cyklu zajęć dokonali ich oceny również pod kątem efektywności warunków nauczania. Uczniowie/uczennice podczas badań ewaluacyjnych mogli wydać swoją opinię w następujących kwestiach: ogólna ocena realizowanych zajęć, organizacja szkoleń (sale wykładowe, sprzęt, poczęstunek), atmosfera panująca na zajęciach, sposób prowadzenia zajęć oraz przydatność materiałów dydaktycznych. Wszystkie ww. aspekty związane z efektywnością warunków nauczania zostały ocenione wysoko. Średni wskaźnik oceny dla każdego czynnika podlegającego ocenia wyniósł powyżej 4. Przeważająca część ankietowanych – 76% uznała, że zajęcia zostały odpowiednio zorganizowane, a czas przeznaczony na realizację programu w pełni wystarczył na jego opanowanie.

Reasumując, wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego w ramach projektu „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft  i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych” potwierdziły trafność założonych celów i  planowanych rezultatów projektu. Realizacja projektu  przyczynia  się do zwiększenia kluczowych kompetencji językowych i informatycznych młodzieży i osiągnięcia rezultatów. Oceniając, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte,  uczestnicy/uczestniczki projektu stwierdzili,  że dzięki nim  nastąpił wzrost ich wiedzy i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku obcym oraz nabyli praktyczne umiejętności z zakresu kompetencji informatycznych, co z kolei pozwoli im  lepiej przygotować się do egzaminu zawodowego oraz zwiększy  szanse na sukces zawodowy  w przyszłości. Tłem efektywnego uczenia się są warunki,  w jakich przychodzi uczniom nabywać wiedzę. W niniejszym przypadku  w opinii uczestników zapewniono  im dobre warunki do  przyswajania wiedzy. Podejmowane działania  są oceniane dobrze, świadczy o tym subiektywne uczucie zadowolenia u większości  respondentów z uczestnictwa w projekcie.

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

www.opocznopowiat.pl

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska

PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data dodania: 2012-08-31