Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
Prelekcje o prawie.

Każdego roku uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Drzewicy uczestniczą w innowacyjnych lekcjach, których celem jest przybliżenie pracy policji.
W następujące po sobie wtorki  ( 3 i 10 października ) uczniowie klas z rozszerzeniem policyjnym wysłuchali wykładów kolejno: asp. szt. Barbary Stepień z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz pani adwokat Katarzyny Koreckiej-Rożej.  W ramach tych prelekcji młodzież zapoznawała się z wybranymi aspektami przepisów prawnych traktujących min. o   odpowiedzialności karnej nieletnich czy pozornie niewinnych zachowaniach, których konsekwencje mogą okazać się bardzo dotkliwe dla młodego człowieka. Spotkania te były doskonałą okazją do przemyśleń i takiego planowania swoich działań, aby w przyszłości nie narażać się na konflikt z prawem.   

Data dodania: 2017-10-15
KONKURS

Zapraszamy uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Filmowym
pn. „Nie rozróżniam, nie odróżniam, nie segreguję, nie prześladuję - TOLERUJĘ!”

pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia

organizowanym w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS

      Zadaniem uczestników Konkursu jest nakręcenie filmu o treści promującej tolerancję, negującej wszelkie przejawy dyskryminacji, trwającego nie dłużej niż 7 minut.

     Konkurs ma charakter grupowy. Praca konkursowa musi zostać stworzona przez zespół uczniów (minimum trzy osoby) do dnia 15.11.2017 r.

Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS w dniu 01.12.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

Regulamin konkursu

karta zgłoszenia

oświadczenie

Dokumenty można również pobrać ze strony internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi  www.kuratorium.lodz.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Data dodania: 2017-10-14
Narodowe Czytanie 2017

Narodowe Czytanie 2017.

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

w ZSPg w Drzewicy

na YouTube

Data dodania: 2017-09-18
Liceum dla dorosłych 2017

Informujemy, że zajęcia w Liceum dla Dorosłych

rozpoczynają się  15 września 2017 roku o godz. 16:00

  • prosimy o uzupełnienie w tym dniu dokumentacji w sekretariacie (zdjęcia, podania, oryginały świadectw)
  • szczegółowy plan zjazdów –na stronie szkolnej w zakładce „SZKOŁY ZAOCZNE”
Data dodania: 2017-09-15
Powiat Opoczyński

Powiat Opoczyński ogłasza nabór uczniów/uczennic kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy na zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”

W roku szkolnym 2017/2018 przewidziano wsparcie dla 14 uczniów/uczennic III klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Uczniowie/uczennice mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego,
  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki,
  • zajęcia pozalekcyjne z geografii,
  • konwersacje z native speaker’em.

Zapraszamy uczniów/uczennice do zgłaszania się do udziału w projekcie poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu oraz na stronie internetowej (wersja elektroniczna).

W przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich formularz podpisuje uczeń/uczennica i jego/jej rodzic/opiekun prawny.

Jeżeli rodzaj niepełnosprawności będzie uniemożliwiał osobom z niepełnosprawnością dotarcie do siedziby wnioskodawcy, Kierownik Projektu uda się do zainteresowanych udziałem w projekcie i przeprowadzi rekrutację. Ustalenie terminu telefonicznie pod nr: 44 741 49 49.

O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje:

  • zgodność z kierunkiem kształcenia,
  • średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów za poprzedni rok,
  • frekwencja za poprzedni rok,
  • ocena z zachowania za poprzedni rok..

W przypadku większej liczby chętnych niż planowana w projekcie przewiduje się dodatkowy etap rekrutacji w oparciu o kryterium: uczeń/uczennica z najniższym dochodem netto za 2016 r. na członka w rodzinie (na podstawie oświadczenia).

Wypełniony formularz należy złożyć do 18 września 2017 r. w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Realizator projektu:

Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 212, 
26-300 Opoczno,tel. 44 736 15 54, e-mail: projektyedu@opocznopowiat.pl

Koordynator projektu:Karolina Czerczak

Data dodania: 2017-09-08