Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Technik Rachunkowości
Technik Rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Do zadań zawodowych technika rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontrola dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych , przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności, roszczeń oraz wykonywanie czynności planistycznych i analitycznych.

Technik rachunkowości zatrudniany jest w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach  i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach terytorialnych.

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W wyniku kształcenia w zawodzie technik rachunkowości  powinien umieć:

  • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
  • obliczać i odprowadzać podatki oraz prowadzić typowe zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
  • stosować zasady i metody analizy finansowej,
  • posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej,
  • stosować zasady rachunkowości: sporządzać i kontrolować dokumenty księgowe, ustalać wynik finansowy, sporządzać zestawienie obrotów i sald, rachunek zysków i strat oraz bilans, interpretować zapisy księgowe dokonywane w różnych formach,
  • wykorzystywać nowoczesne metody, techniki (rachunkowość informatyczna).

 

PROGRAM  NAUCZANIA

Program nauczania w zawodzie jest zebrany w pięć bloków programowych integrujących treści nauczania wokół istotnych problemów zawodowych i ekonomicznych  charakterystycznych dla zawodu.

 
I. PODMIOTY GOSPODARCZE

Treści kształcenia zawarte w tym bloku obejmują :

-          rodzaje podmiotów gospodarczych,

-          współpraca przedsiębiorstw z bankami, ubezpieczycielami i innymi instytucjami,

-          czynniki wytwórcze,

-          organizacja i zarządzanie,

-          planowanie i analiza.

 

II. FINANSE

Celem bloku jest zapoznanie słuchaczy z następującą problematyką:

-          ogólne zagadnienia finansów,

-          finanse podmiotów gospodarczych: majątek podmiotów, źródła finansowania, tworzenie i podział wyniku finansowego,

-          gospodarka budżetowa państwa,

-          system finansowy ubezpieczeń: ubezpieczenia społeczne, majątkowe i osobowe, instytucje ubezpieczeniowe,

-          system pieniężno – kredytowy: rynek papierów wartościowych, banki, kredyty, oszczędności.

 

III.  RACHUNKOWOŚĆ

Ten blok zapoznaje  słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

-          majątek i kapitały jednostek gospodarczych,

-          dokumentacja księgowa,

-          bilans, konta bilansowe i wynikowe, rozrachunki i roszczenia, środki pieniężne, obrót materiałowy, majątek trwały, inwentaryzacja, sprzedaż produktów pracy, obrót towarowy, przychody i koszty finansowe, wyniki nadzwyczajne,

-          sprawozdania finansowe,

-          istota i zadania rachunkowości bankowej,

-          zadania i organizacja rachunkowości budżetowej,

-          rachunkowość budżetów gmin,

-          istota rachunkowości ubezpieczycieli.

 

IV.  PROBLEMATYKA OGÓLNOEKONOMICZNA

Treści kształcenia obejmują:

-          podstawowe kategorie ekonomiczne,

-          elementy prawa cywilnego, handlowego, finansowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego,

-          język obcy zawodowy.

 

V.  INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Treści kształcenia tego działu programowego poruszają następujące problemy:

-          przepływ informacji w podmiocie gospodarczym,

-          komunikacja interpersonalna w pracy,

-          podstawowe pojęcia z zakresu informatyki, technik biurowych ,

-          statystyka,

-          obsługa programów komputerowych biurowych,

-          obsługa programów kadrowo – płacowych, systemów finansowo – księgowych,

-          korespondencja służbowa,

-          zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.