Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Rekrutacja szkoła policealna
Rekrutacja szkoła policealna

 

 

-WZÓR PODANIA-

 

Policealna Szkoła Dla Dorosłych

Technik Rachunkowości 

Opiekun medyczny


Harmonogram naboru na rok szkolny 2017/2018

  • Etap I:  od 19 czerwca do 05 lipca 2017 r.
    • składanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły, weryfikacja wniosków i dokumentów
  • Etap II:  06 lipca 2017 r.
    • lista wstępna
  • Etap III:  10 lipca 2017 r.
    • lista ostateczna

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

okres nauki: 2 lata po zasadniczej szkole zawodowej

(system zaoczny)

Harmonogram naboru na rok szkolny 2017/2018

  • Etap I:  od 19 czerwca do 05 lipca 2017 r.
    • składanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły, weryfikacja wniosków i dokumentów
  • Etap II:  06 lipca 2017 r.
    • lista wstępna
  • Etap III:  10 lipca 2017 r.
    • lista ostateczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Technik Rachunkowości 
 

Cykl kształcenia:  nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu których słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości.

 

KWALIFIKACJE:


K 1 Prowadzenie rachunkowości (A.36.) – egzamin zdawany na koniec II semestru

K 2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) –  egzamin zdawany na koniec IV semestru

 

Podbudowa programowa do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich

W wyniku kształcenia w szkole policealnej technik rachunkowości potrafi:

  • obliczać i odprowadzać podatki
  • sporządzać oraz przygotowywać do weryfikacji sprawozdanie finansowe,
  • wykonywać czynności planistyczne i analityczne.
  • prowadzić typowe zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
  • stosować zasady i metody analizy finansowej,
  • posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej,
  • stosować zasady rachunkowości: sporządzać i kontrolować dokumenty księgowe,
  • nadzorować terminowe spłaty zobowiązań i ściągać należności i roszczenia

 

Perspektywy zawodowe: technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego

Program nauczania szkoły policealnej rachunkowość obejmuje następujące przedmioty:

  • Podstawy ekonomii
  • Technika biurowa
  • Statystyka
  • Zasady rachunkowości
  • Marketing
  • Elementy prawa
  • Rachunkowość
  • Finanse
  • Język angielski zawodowy
  • Kultura zawodu
  • Pracownia ekonomiczno - informatyczna
  • Praktyka zawodowa

 

POWRÓT DO MENU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun medyczny

Cykl kształcenia:  nauka trwa 1 rok (2 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu których słuchacz otrzymuje dyplom opiekuna medycznego.

KWALIFIKACJE:

 Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Absolwent potrafi:

  • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych;
  • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
  • asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
  • konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów
  • Podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Perspektywy zawodowe:

Absolwent może pracować w oddziałach opieki stacjonarnej, na oddziałach szpitalnych, w zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach opiekuńczo leczniczych, w placówkach pomocy społecznej, w ramach indywidualnej opieki w domu pacjenta.

Przedmioty w cyklu kształcenia

  • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
  • zdrowie publiczne
  • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • zarys psychologii i socjologii
  • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • język migowy
  • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
  • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
  • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
  • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 

POWRÓT DO MENU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO MENU