Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Rekrutacja szkoła policealna
Rekrutacja szkoła policealna

 

 

-WZÓR PODANIA-

 

Policealna Szkoła Dla Dorosłych

Technik Rachunkowości 

Opiekun medyczny


Harmonogram naboru na rok szkolny 2017/2018

 • Etap I:  od 19 czerwca do 05 lipca 2017 r.
  • składanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły, weryfikacja wniosków i dokumentów
 • Etap II:  06 lipca 2017 r.
  • lista wstępna
 • Etap III:  10 lipca 2017 r.
  • lista ostateczna

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

okres nauki: 2 lata po zasadniczej szkole zawodowej

(system zaoczny)

Harmonogram naboru na rok szkolny 2017/2018

 • Etap I:  od 19 czerwca do 05 lipca 2017 r.
  • składanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły, weryfikacja wniosków i dokumentów
 • Etap II:  06 lipca 2017 r.
  • lista wstępna
 • Etap III:  10 lipca 2017 r.
  • lista ostateczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Technik Rachunkowości 
 

Cykl kształcenia:  nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu których słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości.

 

KWALIFIKACJE:


K 1 Prowadzenie rachunkowości (A.36.) – egzamin zdawany na koniec II semestru

K 2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) –  egzamin zdawany na koniec IV semestru

 

Podbudowa programowa do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich

W wyniku kształcenia w szkole policealnej technik rachunkowości potrafi:

 • obliczać i odprowadzać podatki
 • sporządzać oraz przygotowywać do weryfikacji sprawozdanie finansowe,
 • wykonywać czynności planistyczne i analityczne.
 • prowadzić typowe zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
 • stosować zasady i metody analizy finansowej,
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej,
 • stosować zasady rachunkowości: sporządzać i kontrolować dokumenty księgowe,
 • nadzorować terminowe spłaty zobowiązań i ściągać należności i roszczenia

 

Perspektywy zawodowe: technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego

Program nauczania szkoły policealnej rachunkowość obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Technika biurowa
 • Statystyka
 • Zasady rachunkowości
 • Marketing
 • Elementy prawa
 • Rachunkowość
 • Finanse
 • Język angielski zawodowy
 • Kultura zawodu
 • Pracownia ekonomiczno - informatyczna
 • Praktyka zawodowa

 

POWRÓT DO MENU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun medyczny

Cykl kształcenia:  nauka trwa 1 rok (2 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu których słuchacz otrzymuje dyplom opiekuna medycznego.

KWALIFIKACJE:

 Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Absolwent potrafi:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów
 • Podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Perspektywy zawodowe:

Absolwent może pracować w oddziałach opieki stacjonarnej, na oddziałach szpitalnych, w zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach opiekuńczo leczniczych, w placówkach pomocy społecznej, w ramach indywidualnej opieki w domu pacjenta.

Przedmioty w cyklu kształcenia

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 

POWRÓT DO MENU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO MENU