error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Historia szkoły
Historia szkoły

1947, 1 września - Łódzkie Kuratorium Wojewódzkie powołuje przy Szkole Podstawowej w Drzewicy wieczorową dwuletnią zawodową Publiczną Szkołę Średnią, której celem jest przygotowanie pracowników dla państwowego przedsiębiorstwa FNS „Gerlach”. Dyrektorem szkoły zostaje Rajmund Adamowski, później - ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej Marcin Frankiewicz, po nim Kazimierz Jankowski a następnie znów Rajmund Adamowski (zm. 1998 r.). Siedzibą obu szkół są budynki przy ul. Warszawskiej 3. Powstały one przed r. 1900 jako stajnie dla koni pocztowych zmienianych tu przez ówczesnych kurierów obsługujących trasę Warszawa - Kraków.

1955 - wraz z przejściem Drzewicy do województwa kieleckiego tamtejsze kuratorium likwiduje Publiczną Szkołę Średnią w Drzewicy. Część wyposażenia warsztatowego zostaje sprzedana i przewieziona do Przedborza. Decyzja Kielc o likwidacji szkolnictwa średniego  w Drzewicy, w sytuacji nieustannej rozbudowy tutejszego zakładu metalowego przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego oznacza, iż bardzo szybko widoczne stają się braki w zakresie kadry fachowej. W miejscowym środowisku powstaje myśl utworzenia szkoły średniej nie związanej organizacyjnie (jak poprzednia) ze Szkołą Podstawową lecz utrzymywanej przez zakład. Komitetowi Szkolnemu przewodniczy ówczesny główny inżynier „Gerlacha” inż. Emil Buzek.

1961, 21 sierpnia - po długich staraniach Komitetu Szkolnego ministerstwo wyraża zgodę na prowadzenie przez zakład szkoły. Otrzymuje ona nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących przy Fabryce Wyrobów Nożowniczych „Gerlach” w Drzewicy. Nauka w szkole ma trwać 3 lata i prowadzić do uzyskania specjalności ślusarsko - tokarskiej. Wkrótce „Gerlach” wynajmuje na okres 10 lat od Komitetu Gospodarczego Osady Drzewica budynki i plac przy ul. Warszawskiej 3, po przeniesionej właśnie do nowej siedziby Szkole Podstawowej. Budynek jest stary i wymaga gruntownego remontu. W 1961 r. „Gerlach” przeprowadza adaptację budynku i pierwszego września tego roku w gotowych salach lekcyjnych rozpoczyna się rok szkolny. 1 września - w inauguracji pierwszego roku szkolnego uczestniczą przedstawiciele Fabryki Wyrobów Nożowniczych „Gerlach” - organu prowadzącego szkołę: główny inżynier, przewodniczący Robotniczej Rady Zakładowej oraz sekretarz Komitetu Zakładowego Partii. Funkcja dyrektora szkoły zostaje powierzona Henrykowi Gąsiorowskiemu. Nauczycielami przedmiotów zawodowych zostają pracownicy F.W.N. Żaden z „gerlachowskich” nauczycieli nie jest pedagogiem, „mają więc ciężkie zadanie do spełnienia”. Wyposażenie warsztatów jest„skromne i prymitywne: 4 stoły, 2 krzesła, 2 szlifierki, 1 szafa, 1 gablota na narzędzia a w niej kilka pilników, młotków”. Brakuje też woźnego. W tej sytuacji dyrektor „wybiera najsilniejszego i najbardziej żywego ucznia - Stanisława Ciecierskiego. Jest on niezastąpiony - potrafi nie tylko utrzymać czystość, ale i dyscyplinę wśród swoich kolegów”. Pierwszy rok szkolny był bardzo ciężki - „..młodzież w przeważającej licznie trudna do prowadzenia, mało zdyscyplinowana ...”. Chłopcy noszą na warsztatach czerwone berety. To dla odróżnienia ich od pracowników „Gerlacha”. Młodzież obowiązkowo nosi także tarcze szkolne „w celach wychowawczych, aby ją zmusić i mobilizować do dobrego zachowania się na ulicy, w pracy, czy w autobusie”. Najpilniejsze zadanie tego roku szkolnego - to zakupienie pomocy naukowych: stołów, krzeseł, sprzętu sportowego oraz instalacji „siły”.

1964 - w wyniku starań dyrektora szkoły latem tego roku otwarte zostaje Technikum Mechaniczne dla Pracujących na podbudowie ZSZ. Uzyskaniu przychylnej decyzji ze strony Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego sprzyja brak fachowców
w zakładzie w pionie inżynieryjno – technicznym. Wśród 43 osób, które zdały egzamin wstępny z j. polskiego i matematyki przeważają ludzie starsi, z długoletnim stażem w fabryce. Obie szkoły mieszczą się w tym samym budynku przy ul. Warszawskiej. Do dyspozycji maja 6 sal wykładowych. Nauka odbywa się od godz. 800 do 1920. W tym roku szkolnym wprowadzona zostaje we wszystkich klasach naukę języka obcego. Jest to - język rosyjski.

1965 - młodzież w czynie społecznym „grodzi siatką park miejski w Drzewicy, jak również bierze udział w jego zadrzewianiu i zakrzewianiu.”.

1966 - w budynku szkolnym powstaje punkt biblioteczny - filia biblioteki F.W.N. - czynny dwa razy w tygodniu. „Młodzież na terenie szkoły jest zorganizowana. Istnieje Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Harcerstwa Polskiego, jak również Koło Sportowe.

1967 - na przełomie maja i czerwca odbywa się pierwsza w technikum matura. Do egzaminu pisemnego zasiadło 29 abiturientów, z czego „odpadło 2”. Po maturze - pierwszy bal maturalny.
W listopadzie odchodzi do Technikum Ekonomicznego w Lipinach dyr. Henryk Gąsiorowski, a na jego miejsce powołany zostaje inż. Leonard Gąsiorowski.

1970 - Dyrekcja Szkoły i dyrekcja F.W.N. przystępują po wieloletnich staraniach do budowy nowego kompleksu szkolnego. Budynek przy
ul. Warszawskiej zdecydowanie nie spełnia już wymagań szkoły. Nowy budynek będzie miał 2 piętra, 7 sal, a każda z zapleczem! Poza tym: własną salę gimnastyczną, świetlicę, podgrzewalnię napojów, szatnię, natryski, gabinet lekarski, bibliotekę, pokój nauczycielski. Placem budowy jest nowo powstałe osiedle, w niedalekim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Ośrodka Zdrowia. Ponieważ pojawiają się „znaczne trudności materiałowe oraz kadrowe, grożące opóźnieniem realizacji inwestycji”, dyrektor szkoły w „obawie przed zaskoczeniem zimy mobilizuje młodzież, która od 5 października 1970 r. w czynie społecznym jak i na lekcjach wych. fizycznego bierze czynny udział w pracy przy budowie, przy sortowaniu cegły i układaniu sterty.” Dyrektor zwraca się również do dowódcy jednostki wojskowej z Nowego Miasta z prośbą o pomoc „poprzez przydział 15 żołnierzy do pracy przy wylewaniu fundamentów”. Zwraca się również z prośbą do zakładu „Gerlach” o pomoc w dostawie desek. Intensywna praca trwa do drugiego listopada. „Powoli szkoła zaczyna wychylać się z ziemi”.

1971 - „Budowa nowej szkoły posunęła się znacznie naprzód. Budynek ma już wygląd szkoły. Dużo, dużo okien, wiec będzie widno i słonecznie. Pietra wykończone, na parterze brakuje jeszcze urządzeń w.c. Sala gimnastyczna, która znajduje się na zewnątrz szkoły - połączona jedynie korytarzem - jest także na ukończeniu. Trwają prace przy centralnym ogrzewaniu i kanalizacji. Termin ukończenia budowy szkoły wyznaczony na 31 września 1971 r. ulegnie opóźnieniu, gdyż przedsiębiorstwo budowy szkoły skarży się na brak pracowników. 17 grudnia 1971 r. oddano szkołę gotową do użytku. „Zaczyna się przeprowadzka ze starych murów szkolnych, których jednak mimo wszystko żal.

1972, 10 stycznia, godz. 1000 - uroczystość otwarcia szkoły. Pierwszy rok w nowych murach: 21 stycznia, pierwsza choinka w nowej szkole.29 stycznia, pierwsza akademia w nowej szkole - z okazji 30 rocznicy powstania PPR.5 lutego, pierwsza studniówka klasy III TM (w salach przedszkola). 29 lutego, „spotkanie przedwyborcze pracowników F.W.N. z posłem ziemi kieleckiej, członkiem KC PZPR, prezesem NIK, członkiem Rady Państwa towarzyszem generałem Mieczysławem Moczarem. W zebraniu udział bierze aktyw partyjny Fabryki „Gerlach” z dyrektorem naczelnym mgr Wacławem Majem.
17 marca, „przyjeżdża - zaproszony przez aktyw sportowy Fabryki „Gerlach” mistrz świata w boksie Jerzy Kulej, który stara się zainteresować sportem młodzież i wciągnąć ją do pracy na tym polu.” 1 maja, Święto Pracy”. Młodzież stara się o jak najładniejszy wystrój szkoły. Bierze czynny udział w pochodzie jak również w rozgrywkach sportowych. 27 października, konkurs na temat „Czy znasz Kraj Rad?” 4 listopada, godz. 1700 - uroczysta akademia z okazji 50 rocznicy powstania Kraju Rad oraz 55 rocznicy Rewolucji Październikowej.

1973, 1 października, na podstawie zarządzenia min. Przem. Ciężkiego trzy nasze szkoły (Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe) przekształcono w jedną szkołę - Zespół Szkół Zawodowych. Dyrektorem pozostaje inż. Leonard Gąsiorowski.

1978, 4 grudnia, młodzież naszej szkoły bierze udział w apelu z okazji 30 rocznicy Zjednoczenia Ruchu Robotniczego. 14 grudnia, w świetlicy szkolnej odbywa się Wieczornica poświecona 30 rocznicy Zjednoczenia Ruchu Robotniczego. Przybyli zaproszeni goście: weterani Ruchu Robotniczego, sekretarz KG PZPR, sekretarz KZ PZPR. Weterani podzielili się z młodzieżą swoimi przeżyciami. Imprezie towarzyszy konkurs plakatów o tematyce związanej z 60 rocznicą Odzyskania Niepodległości i 30 rocznicą Zjednoczenia Ruchu Robotniczego.

1979, 22 listopada, do naszej szkoły przyjeżdża zespół „Budka Suflera” oraz artyści scen warszawskich [...]. Dużo młodzieży uczestniczy w występach. 29 listopada, Szk. Koło TPPR organizuje spotkanie z członkami Klubu Seniora. Seniorzy  z przyjemnością oglądają występy członków TPPR związane z obchodami 35 rocznicy Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. Spotkania kończą się wspólnym śpiewem. 18 grudnia, młodzież całego Zespołu Szkól udaje się na teren fabryki „Gerlach” gdzie razem z wszystkimi pracownikami protestuje przeciwko decyzji państw NATO o produkcji i rozmieszczaniu w Europie Zachodniej broni masowego rażenia. Treść rezolucji: „My, uczniowie ZSZ w Drzewicy wraz z całym gronem Pedagogicznym i personelem administracyjno - gospodarczym szkoły gorąco protestujemy przeciwko decyzji państw NATO o produkcji i rozmieszczaniu w Europie Zachodniej nowych amerykańskich broni rakietowo - jądrowych. Pokój jest wartością szczególnie bliską młodemu pokoleniu; pragniemy bowiem żyć, uczyć się i pracować w pokoju, nie chcemy doświadczać wszelkich okrucieństw wojny jak nasi ojcowie i dziadkowie. Przyłączamy się do protestu wszystkich postępowych ludzi na świecie i wołamy: nie pozwólcie nam zabrać jednego z najpiękniejszych praw człowieka - prawa do życia w pokoju ! W imieniu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w liczbie 303 rezolucję podpisali: Przewodniczący ZSZZSMP, Przewodniczący Samorządu Szkolnego, Dyrektor Szkolny. Drzewica 17.12.1979 r.

1980, 18 maja - młodzież wraz z Gronem Pedagogicznym w dniu czynu partyjnego sumiennie pracuje przy budowie Urzędu Gminy, boiska szkolnego, na ulicach Drzewicy oraz przy porządkowaniu pomocy w salach lekcyjnych. 1 września - w tym dniu rozpoczynamy nowy Rok Szkolny. Jest to dla nas dzień uroczysty. Z radością witamy Naszych Drogich Wychowawców oraz I-klasistów. Mimo to w sercach naszych tkwi jakiś niepokój. Martwi nas sytuacja polityczno-gospodarcza kraju, oraz to, że nie wszyscy koledzy w całej Polsce równie jak my witają ten dzień. My chcemy żyć i uczyć się w pokoju !

1981, 1 września - w tym roku nastąpią pewne zmiany. Będziemy mieć wolne soboty, ale i wydłużony rok szkolny - do końca czerwca. Dla „leserów” ulg nie ma - poprawki zniesiono! 13 grudnia 1981r., „Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce”. Nauka w szkole zostaje zawieszona do 4 stycznia 1982 r.

1985, rok „pirestrojki” 7 listopada - z okazji 68 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Szkolne Koło TPPR przygotowało uroczystą akademię z częścią artystyczną.

1986, 16 stycznia - w związku z rocznicą wyzwolenia Drzewicy i rocznicą powstania ORMO we wszystkich klasach zorganizowane zostały na zajęciach z wychowania obywatelskiego spotkania z p. S. Pomykałą - członkiem ZBOWiD-u oraz członkiem ORMO (od 1964). Gość bardzo interesująco opowiadał o zabezpieczeniu zakładu po wyzwoleniu oraz o wyjeździe do Niemiec po zagrabione przez okupanta maszyny. maj - na Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie Górskim uczniowie naszej szkoły wywalczyli piękne wyniki - srebrne medale: Agata Więckowska (III TM) , Robert Pacierpnik (IV TM). 21 czerwca - czyn społeczny przy porządkowaniu strzelnicy i terenu szkoły. W czynie biorą udział wszyscy nauczyciele. 28 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego Pożegnanie dyr. Leonarda Gąsiorowskiego (25 lat pracy w zawodzie, w tym 19 lat na stanowisku dyrektora naszej szkoły), odchodzącego na emeryturę. 1 września, młodzież Zespołu Szkół Zawodowych wita uroczyście nowy rok szkolny oraz nowego Dyrektora mgr Ireneusza Będkowskiego. Przybywają też zaproszeni goście: dyrektor techniczny ENS „Gerlach” - inż. Marian Lambor i I sekretarz KZ PZPR Marian Skrzypek.

1987, luty, szkolne eliminacje Turnieju Wiedzy o Partii. Nasz reprezentant zajmuje w eliminacjach wojewódzkich V miejsce.

1987, 6 lutego - uroczystości związane z obchodami XX-lecia powstania Technikum Mechanicznego oraz spotkanie pierwszych jego absolwentów. 6 listopada, Szkolne Koło TPPR organizuje uroczystą akademię poświęcony 71 rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. [Po raz ostatni]. 11 listopada 1988r., tego dnia obchodziliśmy [po raz pierwszy od 50 lat] Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Klasa II TM pod kierunkiem mgr F. Pacierpnik przygotowała montaż słowno-muzyczny.

1990, 3 kwietnia - w 50 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej dokonanej na tysiącach polskich oficerów odbywa się apel przygotowany przez mgr Wandę Dziurzyńską. 1 września wnosi do szkoły wiele zmian, m.in.:do szkół wraca religia (jako przedmiot nadobowiązkowy), zmieniają się programy nauczania niektórych przedmiotów, młodzieży oddaje się przywilej większej samorządności.

1993, 1 września - naukę rozpoczyna około 300 uczniów. Już drugi rok nie ma chętnych do kl. I-ej TM. Wynika to z przyczyn ekonomicznych, brak przyjęć do pracy w miejscowym „Gerlachu” powoduje, że młodzież wybiera inne szkoły. Od tego roku szkoła przestaje być szkołą przyzakładową. „Gerlach” przekazuje ją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu.

1995, styczeń / luty, czas studniówek. 29. I. - pierwszy bal maturalny w LO, 5.II. - bal w V TM. 10-11 maja, matura w LO (pierwsza) oraz w TM.

1998, wrzesień - zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dotychczasowy dyrektor - mgr Ireneusz Będkowski przedstawia w trakcie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego nowego dyrektora LO i ZSZ mgr-a Andrzeja Króla. Wręcza mu „klucz do szkoły” i tradycyjny, zabytkowy ręczny dzwonek. Nowy dyrektor zapoznaje zebranych z zakresem zmian w szkolnictwie w związku z reforma oświaty, m.in. o „Nowej Maturze”, która obejmie obecnych I-klasistów.

2001, maj - matura. Ostatnia według starych zasad. Swych sił próbuje 79 absolwentów LO i TM. Średnia ocen na maturze 3,0. 87% abiturientów szczęśliwie zdaje maturę. Jak będzie w przyszłych latach ? Obecne klasy trzecie – przerażone perspektywą „nowej matury” czerwiec, grono pedagogiczne uczestniczy w regatach wioślarskich na niebezpiecznych nurtach Drzewiczki. Dowodzi doświadczony wilk morski, znawca arkanów nawigacji i szant marynarskich - Andrzej Król.

2002/2003 - Szkoła występuje pod nową nazwą – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. W skład zespołu wchodzi Liceum Ogólnokształcące (stare 4-letnie i 3 pierwsze klasy nowego 3-letniego) oraz Liceum Profilowane – jedna klasa o profilu administracyjno-ekonomicznym. W LO są dwa profile: matematyczno-informatyczny (1 klasa) oraz ogólny z rozszerzony programem nauczania j. angielskiego (1 klasa). W dydaktyce najwięcej nowego pojawia się w przedmiotach nastawionych na wcielenie w czyn sztandarowego hasła rządu premiera Millera – „przede wszystkim przedsiębiorczość!”. W LP (klasa „ekonomiczna” – I „e”) pojawiają się przedmioty o tajemniczych nazwach: PiPa (Prawo i Postępowanie Administracyjne), FPwGR (Fukcjonowanie Przedsiębiorstw w Gospodarce Rynkowej) oraz PB (Prace Biurowe). We wszystkich klasach LO wprowadzone zostają „podstawy przedsiębiorczości” co kończy się tym, iż ponad 200 uczniów musi wykazać się umiejętnością „zespołowego rozwiązywania problemów” (metoda projektów).

2003/2004 - dyrektorem zostaje mgr Maria Kalużna (dawniej – Nojek). Wśród priorytetów na rok szkolny - podjęcie akcji poszerzenia obecności języków obcych w szkole w wymiarze pozalekcyjnym oraz wymiana okien uruchomienie pracowni komputerowej. 1 maja 2004 (sobota), Polska staje się członkiem Unii Europejskiej. 2 maja, po raz pierwszy obchodzone jest „Święto Fflagi” – mało kto wie o co chodzi. Czy się przyjmie?

2004/2005 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Monika Machula. Proponuje Radzie Pedagogicznej intensyfikację przedsięwzięć promujących szkołę w środowisku, co ma zachęcić gimnazjalistów do przychodzenia do liceum w Drzewicy. 
- Szkoła otrzymuje tytuł „ Szkoła z klasą” – jako wynik konkursu prowadzonego pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej (Koordynator p. Monika Machula).
- Z pracy odchodzi wieloletnia polonistka mgr Wanda Dziurzyńska.
- Jest to pierwszy rok, w którym nie funkcjonuje już żadna klasa czteroletniego liceum.

2005/2006 – z pracy odchodzi wieloletni dyrektor szkoły – mgr Ireneusz Będkowski,- podczas wakacji rusza letni obóz rekreacyjny pod hasłem „Kajakiem do Wielkiego Świata” sfinansowany w formie grantu (18.000 zł). Przy bogactwie zasobów finansowych obóz jest bardzo udany: kajakarze na stawie i na Drzewiczce (spływ Odrzywół – Nowe Miasto), dwa dni w Górach Świętokrzyskich, trzy kąpiele w basenach (Nowiny, Końskie, Opoczno), jazda konna w stadninie w Kraśnicy. Jedzenie, napoje, lody bez ograniczeń.

2006/2007 -Uroczysta inauguracja roku szkolnego została przesunięta na 4 września zarządzeniem ministra oświaty p. Romana Giertycha. - 12. III. 2007 zakończenie projektu „ Kajakiem do Wielkiego Świata”. Imprezę zakończeniową przygotował p. Andrzej Król.

2007/2008, w tym roku szkolnym uczyło się 256 uczniów w 10 klasach. Jest to wyraźny przyrost w stosunku do lat poprzednich.
- W dniach 22 – 26 października 11 uczniów z klas policyjnych uczestniczyło w wycieczce do Wyższej Szkoły Policji w Lipsku w Niemczech.
a) zapoznanie się z działalnością niemieckiej drogówki (wizyta w Zakładzie Ruchu Drogowego Dyrekcji Policji Saksońskiej oraz w samej Dyrekcji Policji Saksońskiej)
b) zapoznanie z pracą pogotowia policyjnego min. pokaz technik stosowanych podczas różnego rodzaju manifestacji (od ochrony pokojowych do pacyfikowania zagrażających życiu i zdrowiu)
c) zapoznanie się z pracą Centralnego Aresztu Policyjnego w Lipsku.
d) wizytę w Szkole Policji gdzie zapoznali się
z ofertą edukacyjną placówki, metodami kształcenia, przebiegiem procesu rekrutacyjnego. (opiekunami byli Anna Reszka i Kamil Ferensztajn)
- Zakończenie roku szkolnego – prymusi: Oskar Kucper, Lach Julia, Jurek Aleksandra, Pielas Rafał, Matysiak Marcin.

2008/2009, w tym roku szkolnym uczyło się 267 uczniów w 9 klasach.
- Cały budynek szkolny przeszedł generalny remont - we wszystkich salach i na korytarzach zostały położone płytki, cała elewacja została ocieplona i odmalowana, wiele sal zyskało nowe wyposażenie jak również zostały odświeżone.
- Na zasłużoną emeryturę odszedł wieloletni nauczyciel naszej szkoły p. Artur Świątek – uczył geografii, przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego.
- W dniu 12.III. w szkole odbyło się spotkanie z oficerami wojska polskiego z jednostki Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

2009/2010 – naukę podjęło 278 uczniów w 10 klasach (część - łączonych), z tego 4 o profilu policyjnym, 3 ratownictwa medycznego, 1 artystyczna, 4 technikum informatycznego i 1 technikum logistycznego. W tym roku po raz pierwszy matematyka obowiązkowo na maturze, natomiast pozostałe przedmioty jako dodatkowe zdają tylko chętni, którym są one potrzebne do wybranego kierunku studiów. 13 Ogólnopolski spływ Kajakowy Mała Panew należał do Leszczy - - I miejsce.

W latach 2010 - 2013 naukę podjęło 250 uczniów w 10 klasach. Nadal kontynuujemy klasy o profilu policyjnym, ratownictwa medycznego, techniku informatycznego, logistycznego. Ponadto szkoła wyszła z oferta szkolnictwa zawodowego. W rezultacie po wielu latach nieobecności powróciła do Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Policealnej Szkoły dla Dorosłych o kierunkach: opiekun medyczny, technik rachunkowości, technik transportu ruchu drogowego.

W grudniu 2010 roku szkoła została laureatem European Language Label – europejskiego certyfikatu jakości nauczania języków obcych. W tym okresie obchodziła też jubileusz 40-lecia. ZSPg stał się pierwszym w województwie organizatorem Festiwalu Kultury, Nauki i Talentów. Uczniowie szkoły uczestniczyli w projekcie Comenius „Waste Not Want Not”. Uczniowie klas policyjnych po raz kolejny zakwalifikowali się do Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, którego finał odbywa się w Pile w Szkole Policji.