error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z BRZMIENIEM USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU
O DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO STRONY PODMIOTOWEJ :

http://www.liceumdrzewica.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2010
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 24.03.2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 • może występować brak list (uporządkowanych i nieuporządkowanych).

STRONA INTERNETOWA UDOSTEPNIA HIPERLINKI ORAZ PRZEKIEROWANIA DO NASTEPUJĄCYCH STRON I APLIKACJI:

 • Kanału szkoły w serwisie www.youtube.com :

https://www.youtube.com/user/ZSPDrzewica/featured

 • Strony dziennika elektronicznego :

             https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatopoczynski/?logout=true

 • Odnośnik logowania do aplikacji e-learningowej :

https://www.office.com/

 • Strony drzewickiego centrum wolontariatu "Ofiarna dłoń" :

http://dcw-od.cba.pl/index.php/pl/

A także :

 • Informatora o rekrutacji w policji
 • Informatora pogodowego
 • Biuletynu informacji publicznej
 • Informatora akcji "Szkoła pamięta "
 • i inne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • do wyszukiwania można się przenieść za pomocą skrótu: Ctrl+F
 • kopiowanie tekstu:  Crtl + C

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialną jest Michał Grudziecki oraz Ernest A. Balasiński, adres poczty elektronicznej: mgrudziecki@zspdrzewica.onmicrosoft.com ; ebalasiński@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer
(48) 375 60 89 lub      514 075 760.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać do Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy:
Ulica Staszica 5 , 26-340 Drzewica; pocztą elektroniczną : liceum.drzewica@wp.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer : 514 075 760 .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stroną internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Starosta Opoczyński
Adres: 26-300 Opoczno, ul., Kwiatowa 1a
e-mail: sekretariat@opocznopowiat.pl
tel.: 44 741 49 00
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich :

https://www.rpo.gov.pl/

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy, ul. Stasica 5, 26-340 Drzewica
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: liceum.drzewica@wp.pl,
 • osobiście w siedzibie Szkoły, w godzinach urzędowania.

Wzrór wniosku o zapewnienie dostepnosci cyfrowej  

Dostępność architektoniczna

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY ; ULICA STASZICA 5 ,
26-340 DRZEWICA 

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 1. Główne od strony ulicy Staszica  w Drzewicy. Wejście główne posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do wejścia prowadzi schodek, drzwi nie otwierają się automatycznie.
 2. Tylne wejście od strony hali sportowej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Boiska Orlik, dostępne jedynie dla pracowników korzystających z kompleksu sportowego. Do wejścia prowadzi ścieżka od strony Osiedla Mieszka I
  w Drzewicy, przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.  Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście tylne nie wymaga podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy jest dwupiętrowy i ze względu na ograniczenia architektoniczne nie spełnia wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra budynku.

Dostępność toalety:

Toalety nie są  przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwianiu spraw nie mają możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

W przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia pracownika na parter budynku i obsługa interesanta
w dogodny dla niego sposób.

Dane teleadresowe Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy :

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY
ULICA: STASZICA 5, 26-340 DRZEWICA

E-MAIL: liceum.drzewica@wp.pl

STRONA INTERNETOWA : http://www.liceumdrzewica.com.pl

TELEFON : (48) 375 60 89  lub 514 075 760.