Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Opiekun medyczny
Opiekun medyczny

 

Opiekun medyczny


(Jednoroczny cykl nauczania, tryb zaoczny)

Opiekun medyczny to zawód, który jest na mapie edukacyjnej w Polsce od lipca 2007 roku.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.

Opiekun medyczny pracując z osobą chorą i niesamodzielną ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Do zadań opiekuna medycznego należy:

¨rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej; 

¨współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;

¨pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

¨pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanychz utrzymaniem ciała w czystości;

¨wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej;

¨wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;

¨pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem;

¨pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z wydalaniem;

¨pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;

¨pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

¨stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;

¨dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

¨zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;

¨dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;

¨nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich;

¨pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;

¨pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami;

¨udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;

¨przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych podczas wykonywania zadań zawodowych;

¨popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;

¨przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

¨udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

¨organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

¨przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;

¨przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;

¨postępowanie zgodnie z zasadami etyki;

¨korzystanie z różnych źródeł informacji.

 

Opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie:

¨w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (szpitale - oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej),

¨w środowiskowych domach pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta,

¨w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Wykaz przedmiotów

Podstawy przedsiębiorczości 

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

Kształcenie zawodowe praktyczne:

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne
i opiekuńcze

Zdrowie publiczne

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Zarys anatomii, fizjologii i patologii
z elementami pierwszej pomocy

Praktyka zawodowa  - 4 tygodnie.

Zarys psychologii i socjologii

 

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język migowy

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia (język angielski)

Po ukończeniu szkoły słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który składa się z części pisemnej i części praktycznej, po zdaniu którego otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania zawodu: opiekun medyczny.