error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Powiat Opoczyński
Powiat Opoczyński

Powiat Opoczyński ogłasza nabór uczniów/uczennic kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy na zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”

W roku szkolnym 2017/2018 przewidziano wsparcie dla 14 uczniów/uczennic III klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Uczniowie/uczennice mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego,
  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki,
  • zajęcia pozalekcyjne z geografii,
  • konwersacje z native speaker’em.

Zapraszamy uczniów/uczennice do zgłaszania się do udziału w projekcie poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu oraz na stronie internetowej (wersja elektroniczna).

W przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich formularz podpisuje uczeń/uczennica i jego/jej rodzic/opiekun prawny.

Jeżeli rodzaj niepełnosprawności będzie uniemożliwiał osobom z niepełnosprawnością dotarcie do siedziby wnioskodawcy, Kierownik Projektu uda się do zainteresowanych udziałem w projekcie i przeprowadzi rekrutację. Ustalenie terminu telefonicznie pod nr: 44 741 49 49.

O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje:

  • zgodność z kierunkiem kształcenia,
  • średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów za poprzedni rok,
  • frekwencja za poprzedni rok,
  • ocena z zachowania za poprzedni rok..

W przypadku większej liczby chętnych niż planowana w projekcie przewiduje się dodatkowy etap rekrutacji w oparciu o kryterium: uczeń/uczennica z najniższym dochodem netto za 2016 r. na członka w rodzinie (na podstawie oświadczenia).

Wypełniony formularz należy złożyć do 18 września 2017 r. w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Realizator projektu:

 Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 212, 
26-300 Opoczno,tel. 44 736 15 54, e-mail: projektyedu@opocznopowiat.pl

Koordynator projektu:Karolina Czerczak

Data dodania: 2017-09-08