Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 4
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 4

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

 

„Rozwój kompetencji-drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych”

           

W ramach projektu „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowano I raport ewaluacyjny, który został przeprowadzony w fazie wstępnej I edycji realizacji projektu zakładającej ocenę przedsięwzięcia przede wszystkim pod kątem trafności, użyteczności i skuteczności realizowanych zajęć. 

W badaniu wzięło udział 48 uczestników/uczestniczek (26 kobiet i 22 mężczyzn) w I cyklu zajęć realizowanych w ramach ww. projektu. Przedmiotem ewaluacji są przede wszystkim rezultaty miękkie, które są najważniejszym miernikiem efektywności projektu. Ich główną funkcją jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane.

Zdiagnozowanie czynników skłaniających młodzież do udziału w projekcie pozwala ustalić, w jakiej mierze program zajęć miałby być dla nich użyteczny. Spośród motywów, które najczęściej były powodem wzięcia udziału w projekcie chłopcy wskazali najczęściej na:

 • możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • nieodpłatność szkoleń,
 • możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu kompetencji informatycznych,
 • przydatność szkoleń z widzenia planów na przyszłość.

Dla dziewcząt natomiast decydującym motywem do wzięcia udziału w projekcie była:

 • możliwość podniesienia umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego,
 • przydatność szkoleń z punktu widzenia planów na przyszłość.

Ewaluacja projektu sprawdzająca kryteria adekwatności i użyteczności danego projektu ma zadanie sprawdzić oczekiwania uczniów/uczennic wobec efektywności przeprowadzanych zajęć. Zatem niezbędne jest zdiagnozowanie u uczestników/uczestniczek projektu oczekiwań wobec efektywności zajęć. Wyniki przedstawiły spójne oczekiwania uczniów/uczennic z założeniami projektu z których najważniejsze są:

 • 54 % respondentów stwierdziło, że zajęcia realizowane w ramach projektu są zgodne z ich potrzebami w stopni wysokim a 46 % w stopniu średnim,
 • 96 % ankietowanych wierzy w efektywność zaproponowanych zajęć,
 • zdecydowana większość respondentów jest przekonana o przydatności zajęć w dalszym rozwoju: 65 %  respondentów wskazało – raczej tak, 31 % - zdecydowanie tak. Zaledwie 4 % (2 osoby) nie ma zdania, co jednak nie przeszkodziło im w zgłoszeniu się do udziału              w projekcie.

Perspektywy młodego człowieka, świadomość możliwości i swoich umiejętności dają efekt wizualizacji swoich planów na przyszłość. Jak wynika z odpowiedzi:

 • 23 % ankietowanych zadeklarowało chęć podjęcia studiów wyższych,
 • 62 % pragnie podjąć pracę i studiować zaocznie,
 • 9 % badanych nie potrafiło wstępnie sprecyzować swoich planów na przyszłość,
 • 6 % respondentów pragnie podjąć prace,
 • 71 % ankietowanych traktuje naukę jako drogę do osiągnięcia celu,
 • 83% jest świadoma, że realizacja własnych planów i zamierzeń zależy przede wszystkim od zaangażowania, chęci i wytrwałości w dążeniu do celu.

Spośród efektów, które uczniowie/uczennice pragną osiągnąć poprzez swój udział w projekcie respondenci wskazywali najczęściej:

 • podniesienie poziomu wiedzy z języka angielskiego (16 kobiet, 7 mężczyzn),  
 • uzyskanie kwalifikacji w wybranym obszarze kształcenia ( 7 kobiet, 22 mężczyzn),
 • możliwość zdobycia certyfikatu (6 kobiet, 22 mężczyzn),
 • rozwój osobistych predyspozycji (12 kobiet, 13 mężczyzn),
 • zdobycie zaawansowanej wiedzy (13 kobiet, 18 mężczyzn),
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego (21 kobiet, 20 mężczyzn),
 • szansa na zawodowy sukces w przyszłości  (15 kobiet, 17 mężczyzn),          
 • przezwyciężanie trudności w nauce (14 kobiet, 8 mężczyzn).

Ze względu na czas przeprowadzonego badania, trudno na tym etapie ocenić stopień realizacji zakładanych celów. Jednak biorąc od uwagę kryteria prowadzonej ewaluacji o trafności i użyteczności podjętych działań w ramach projektu świadczą nie tylko bardzo dobre opinie uczestników/uczestniczek badania ewaluacyjnego w obszarze zgodności celów zajęć z oczekiwaniami, ale również duże przekonanie co do ich skuteczności w dalszej perspektywie rozwoju.

Reasumując, badanie ewaluacyjne prowadzone w ramach projektu „Rozwój kompetencji – drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego potwierdziło trafność założonych celów i planowanych rezultatów projektu. Sposób prowadzenia zajęć i ich zakres jest dostosowany do potrzeb młodzieży która wysoko oceniła zasadność realizacji tego typu projektów określając je jako potrzebne i mające wpływ na ich rozwój.

 

  

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

REALIZATOR PROJEKTU:

Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

www.opocznopowiat.pl

Koordynator Projektu:

Małgorzata Mlonka

m.mlonka@opocznopowiat.pl

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska

Data dodania: 2012-02-17