Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Projekt Ekologiczny
Projekt Ekologiczny

 

 

Powiat Opoczyński w dn. 28 listopada 2011 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, umowę dotacji nr 250/EE/D/2011 programu edukacji ekologicznej pn. „Świadoma konsumpcja według zasady 3R/3U = unikaj, używaj, utylizuj”, realizowanego przez Powiat Opoczyński. 

 

 

Jak co roku również w organizację tegorocznego programu edukacji ekologicznej powiatu opoczyńskiego, poprzez organizację własnych zadań zaangażowały się wszystkie zespoły szkół prowadzone przez powiat /6 zespołów/. Bezpośrednimi uczestnikami tegorocznej edycji programu będzie ok. 750 uczniów oraz ok. 30 nauczycieli (przyrody, geografii, biologii i chemii), potencjalnymi odbiorcami – ok. 25 tysięcy mieszkańców powiatu opoczyńskiego.

W ramach programu przeprowadzonych zostanie 7 konkursów ekologicznych, w tym V edycje 2 konkursów, adresowanych do dzieci i młodzieży gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych. Będą one motywacją do zdobywania wiedzy o środowisku naturalnym i procesach w nim zachodzących, doskonalenia technik fotograficznych, utrwalania zasad uczciwej rywalizacji. Efektem konkursu fotograficznego „Środowisko w obiektywie” będzie wystawa fotograficzna. Wyłonione w drodze konkursu najciekawsze projekty plakatów pn. „konsumpcja zrównoważona” i „zasada 3R” w gospodarstwie domowym, zostaną opublikowane w formie afiszy i rozdystrybuowane do szkół, bibliotek, urzędów i in. instytucji. Konkurs na logo „Świadoma konsumpcja według zasady 3R/3U”, pozwoli na opracowanie znaku programu edukacji ekologicznej 2011 Powiatu Opoczyńskiego, który zostanie umieszczony na zakupionych w ramach programu gadżetach promocyjnych.

            Współorganizatorzy zadania planują organizację 7 wycieczek ekologicznych, dzięki którym ich uczestnicy będą mogli zdobyć cenne informacje nt. zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności człowieka i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom m. in. poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami i wtórne ich wykorzystywanie, zużywanie nieodnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych. Zobaczą, w jaki sposób odpady poddawane są odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców wtórnych zabezpieczając środowisko naturalne przed ich negatywnym wpływem oraz jak można wykorzystać nieużyteczne już obiekty przemysłowe dla celów turystycznych i edukacyjnych.

            Warsztaty, których celem jest przybliżenie tematyki związanej z konsumpcją zrównoważoną opartą na umiejętności stosowania w życiu zasady 3R, pozwolą na wzbudzenie przekonania wśród ich uczestników tj. uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu opoczyńskiego, o pożyteczności stosowania w/w zasad we własnym gospodarstwie domowym.

            W utworzonych w ramach poprzednich edycji programu przyszkolnych ogródkach dydaktycznych, umieszczone zostaną tablice i inna infrastruktura dydaktyczna, która umożliwi powstanie:

  • na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - ścieżki dydaktycznej nt. antropogenicznych zmian w środowisku oraz sposobów ich skutecznego ograniczenia, wraz z demonstracyjnym zestawem energii odnawialnej,
  • na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym - Szkolnego Centrum Informacji Ekologicznej,
  • na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie – stacji monitoringu mikroklimatu Opoczna.

            Zaplanowany z ramach zadania zakup książek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz pomocy dydaktycznych z pewnością przyczyni się do poszerzania wiedzy ekologicznej w zakresie objętym tematyką programu tj. konsumpcją zrównoważoną i zasadą 3R/3U.

Data dodania: 2012-03-29