error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
Podsumowanie przy kawie!

W ubiegły czwartek, 22 lutego w naszej szkole odbyło się niestandardowe zebranie z rodzicami. Miało ono charakter szczególny, ponieważ stanowiło podsumowanie działań zrealizowanych w 2023 roku w ZSP w Drzewicy, przedstawienie twórczości artystycznych naszych uczniów, począwszy od wystaw prac plastycznych i literackich, po twórczość muzyczną i taneczną oraz podpisanie porozumienia o współpracy z firmą Gerpol z Drzewicy, reprezentowaną przez Tomasza Remiana. Spotkanie przebiegło w miłej i niezwykle cieplej atmosferze przy kawie i herbacie. Przedsięwzięcie zorganizowaly panie Karolina Biazik i Aneta Goszcz z pomocą uczniów z klas 1BC, 2C i 2AB.

 

GALERIA

Data dodania: 2024-02-26
Światowy dzień walki z depresją.
Sukcesy plastyczne naszych uczennic!

Zuzanna Gąsiorowska i Zofia Gubka laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ‘Zapobiegajmy pożarom”. Zuzia zajęła I miejsce, a Zosia II miejsce  na szczeblu rejonowym.

Konkurs miał  na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży  ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk.  

Gratulujemy uczennicom i trzymamy kciuki za etap wojewódzki!

Data dodania: 2024-02-15
Studniówka 2023

Ach co to był za bal!


Powróćmy raz jeszcze do tej magicznej sobotniej nocy, która na długo pozostanie w naszej pamięci. To właśnie tego dnia nasi tegoroczni maturzyści przeżyli swój studniówkowy bal, którym dali wyraz swej dojrzałości i mądrości. Podniosła atmosfera towarzyszyła wszystkim, zwłaszcza przed uroczystym polonezem, gdyż widać było, że dla naszej młodzieży to stresujący moment, lecz gdy padły słowa Pana dyrektora Mariana Pisarskiego "Poloneza czas zacząć" , a na sali wybrzmialy pierwsze nuty, wówczas emocje opadły i nasi dostojnie prezentujący się uczniowie zaprezentowali niezwykle rytmiczny i trudny w swej choreografii taniec. Potem była już tylko wspaniała impreza, łącząca uczniów, nauczycieli i rodziców. Jesteśmy z Was dumni nasza Droga Młodzieży, wierzymy, że po takiej studniówce, wyniki Waszych matur będą równie udane!

 

GALERIA

Data dodania: 2024-02-02
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2024

R E G U L A M I N   S T U D N I Ó W K I   2 0 2 4

Dla uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy

1. Bal zwany dalej „studniówką” organizują rodzice uczniów Technikum w Drzewicy,  zwany Komitetem Organizacyjnym. Komitet ten został powołany  na zebraniu Rady Rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

2. Organizatorzy studniówki wymienieni w pkt 1 podpiszą stosowną umowę w związku z organizacją studniówki w zakresie wynajmu sali, oferty gastronomicznej, oprawy muzycznej, wystroju sali, ochrony i innych działań związanych z organizacją studniówki.

3. Koszt studniówki oraz środki finansowe na organizację posiada Komitet Organizacyjny

4. Kosztorys studniówki ustalają rodzice

5. Studniówkę zabezpiecza logistycznie Komitet Organizacyjny.

6. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące, za które odpowiedzialność ponoszą uczniowie.

7. Zaproszeni na studniówkę przez uczniów nauczyciele i dyrektorzy uczestniczą w niej na prawach gości.

8. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
1) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek – zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231), b) całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami).
2) zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia uczestników studniówki.
3) W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku bez poinformowania i zgody opiekunów studniówki.
4) Opiekunowie (rodzice oraz nauczyciele) sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników imprezy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
5) Uczestnicy studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu imprezy mogą zostać wyproszeni z lokalu z powiadomieniem rodzica. Ponoszą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
6)  Studniówka organizowana jest w dniu 27 stycznia 2024 w Restauracji KORONA w Radzicach Dużych.
7)  Czas trwania studniówki 19.00 – 22.00. Po godzinie 22.00 „Studniówka „  traktowana będzie przez Szkołę jako spotkanie towarzysko – prywatne.
8) Po zakończeniu studniówki młodzież wraca do domu na zasadach określonych przez ich rodziców. Szkoła i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powrót młodzieży ze studniówki do domu. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa oświatowego oraz przepisy prawa normujące zachowanie w miejscach publicznych.
9) Do regulaminu zostają dołączone załączniki:
a) Załącznik 1 – wykaz uczestników studniówki wraz z osobami towarzyszącymi  zgoda na udział w studniówce osoby niepełnoletniej.

Regulamin Studniówki dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.liceumdrzewica.com.pl
Podpisy Komitetu Organizacyjnego i Dyrekcji Szkoły

 

Data dodania: 2024-01-15