Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
STYPENDIA

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH LOGISTYKÓW „HUBALA”

Niezmiernie miło nam  poinformować, że siedmioro uczniów klas technikum logistycznego naszej szkoły zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego celem jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

W elitarnym gronie najzdolniejszych, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 6 000 – 10 000 zł znaleźli się:

Dominika Maicka, kl.2

Julia Łaska, kl.2

Magdalena Skorupa, kl.3

Igor Ptaszek, kl.4

Michał Frączak, kl.4

Adam Madzio, kl.4

Damian Zdziaszek, kl.4

Opiekę naukową nad uczniami pełnią nauczyciele: Piotr Podogrocki, Edyta Bartos, Andrzej Kwiecień.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendia mogli przeznaczyć je na zakup pomocy naukowych, dzięki którym ich nauka i praca będzie jeszcze bardziej efektywna.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu naukowych sukcesów. Nauczycielom – opiekunom dziękujemy za wsparcie.

Data dodania: 2019-03-09
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2019

R E G U L A M I N   S T U D N I Ó W K I   2 0 1 9

Dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

1. Bal zwany dalej „studniówką” organizują rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Drzewicy,  zwany Komitetem Organizacyjnym. Komitet ten został powołany  na zebraniu Rady Rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

2. Organizatorzy studniówki wymienieni w pkt 1 podpiszą stosowną umowę w związku z organizacją studniówki w zakresie wynajmu sali, oferty gastronomicznej, oprawy muzycznej, wystroju sali, ochrony i innych działań związanych z organizacją studniówki.

3. Koszt studniówki oraz środki finansowe na organizację posiada Komitet Organizacyjny

4. Kosztorys studniówki ustalają rodzice

5. Studniówkę zabezpiecza logistycznie Komitet Organizacyjny.

6. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące, za które odpowiedzialność ponoszą uczniowie.

7. Zaproszeni na studniówkę przez uczniów nauczyciele i dyrektorzy uczestniczą w niej na prawach gości.

8. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
1) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków i alkoholu – zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231), b) całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami), c)
2) zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia uczestników studniówki.
3) W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku
4) Opiekunowie (rodzice oraz nauczyciele) sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników imprezy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
5) Uczestnicy studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu imprezy mogą zostać wyproszeni z lokalu z powiadomieniem rodzica. Ponoszą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
6)  Studniówka organizowana jest w dniu 9 lutego 2019 w Restauracji ZAMKOWA w Drzewicy.
7)  Czas trwania studniówki 18.00 – 22.00. Po godzinie 22.00 „Studniówka „  traktowana będzie przez Szkołę jako spotkanie towarzysko – prywatne.
8) Po zakończeniu studniówki młodzież wraca do domu na zasadach określonych przez ich rodziców. Szkoła i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powrót młodzieży ze studniówki do domu. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa oświatowego oraz przepisy prawa normujące zachowanie w miejscach publicznych.
9) Do regulaminu zostają dołączone załączniki:
a) Załącznik 1 – wykaz uczestników studniówki wraz z osobami towarzyszącymi  zgoda na udział w studniówce osoby niepełnoletniej.

Regulamin Studniówki dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.liceumdrzewica.com.pl

Podpisy Komitetu Organizacyjnego i Dyrekcji Szkoły

Data dodania: 2019-01-15
Zebranie

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy informuje,
że zebranie z Rodzicami - podsumowanie I semestru nauki - odbędzie się w poniedziałek,
14 stycznia, godz. 15:30

Zapraszamy

Data dodania: 2019-01-12
Konkursy

"Zachęcamy do udziału w konkursach 
plastycznym "Kiedy myślę, OJCZYZNA..." 
oraz 
poezji niepodległościowej "Dziękujemy za Niepodległość..."

REGULAMIN KONKURSU - praca plastyczna.docx
REGULAMIN KONKURSU -wiersz.docx

Data dodania: 2019-01-09
Stypendia Naukowe

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!

XIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych

Marszałka Województwa Łódzkiego

 

nabor-wnioskow-stypendia-naukowe-2019.docx
regulamin-stypendia-jednorazowe-2019.pdf
zalacznik-nr-1-wniosek-uczen-2019.docx

Data dodania: 2019-01-09